Käyttöehdot

Yleistä

Käyttämällä MyIDToken-palvelua sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassaolevia käyttöehtoja. Jos Palveluun liittyen tai sen kautta hyödynnetään kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita, näihin voidaan lisäksi soveltaa kolmannen osapuolen sopimusehtoja. Mikäli palvelun käyttäjä on alaikäinen, hänen tulee varmistaa, että hänen huoltajansa antaa suostumuksensa palvelun käyttöön sekä henkilötietojen käsittelyyn, ja on tietoinen näiden käyttöehtojen, palvelukohtaisten erityisehtojen sekä tietosuojaselosteen sisällöstä.

Palveluja koskeva sopimus asiakkaan ja MyIDTokenin välillä syntyy, kun asiakas on rekisteröitynyt palveluun ja hyväksynyt kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot. Sopimus voi syntyä myös kun asiakas ryhtyy muulla MyIDTokenin hyväksymällä tavalla käyttämään palvelua.

Asiakas sitoutuu säilyttämään huolellisesti käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakas vastaa kaikesta palvelun käytöstä ja siitä aiheutuvista mahdollisista vahingoista ja kustannuksista, jotka aiheutuvat asiakkaan käyttäjätunnuksen ja/tai salasanan kautta. Asiakas vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Palvelun väärinkäytön estämiseksi asiakas sitoutuu ilmoittamaan MyIDTokenille välittömästi, mikäli asiakkaalla on syytä epäillä käyttäjätunnuksen tai salasanan joutuneen kolmannen osapuolen haltuun. Asiakkaalla ei ole oikeuttaa luovuttaa käyttäjätunnuksia tai salasanaa kolmannelle osapuolelle ilman MyIDTokenin kirjallista lupaa. Lisäksi asiakas sitoutuu noudattamaan erityistä huolellisuutta käyttäjätunnuksensa ja salasanansa suojaamisessa.

Asiakas vastaa palvelujen käyttämiseen tarvittavien laitteiden, teleyhteyksien ja palveluun kuulumattomien ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta sekä niiden käyttöön liittyvistä kustannuksista, sekä vastaa siitä, että nämä laitteet ja ohjelmistot eivät haittaa tai häiritse palvelujen toimintaa tai televerkon liikennettä ja ovat yhteensopivia palvelujen kanssa.

Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan MyIDTokenia vastaan esitettyihin vaatimuksiin, joita esitetään sillä perusteella, että palvelun käyttö ole käyttöehtojen mukaista. Edellä mainitusta riippumatta MyIDTokenilla on aina niin halutessaan oikeus vastata tällaisiin vaatimuksiin ja hoitaa puolustus itse asiakkaan kustannuksella.

Palvelun käyttö

MyIDTokenilla on oikeus tuottaa palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla sekä muuttaa palvelun sisältöä erikseen ilmoittamatta. Palvelu on tarkoitettu ainoastaan asiakkaiden henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, ellei toisin nimenomaisesti kirjallisesti sovita.

Asiakas ei saa kopioida, muokata, levittää, myydä tai vuokrata mitään palvelun tai niihin liittyvien ohjelmistojen osaa, taikka selvittää ohjelmistojen valmistustapaa tai yrittää purkaa niiden lähdekoodia.

MyIDTokenilla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelu, jos se on välttämätöntä palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai muiden asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi. MyIDToken pyrkii siihen, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että se pyritään ajoittamaan sellaiseen aikaan ja siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

MyIDToken tekee parhaansa, jotta palvelu olisi asiakkaan käytössä jatkuvasti ja häiriöittä. MyIDToken ei kuitenkaan vastaa palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. MyIDToken ei missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle ohjelmistolle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan pääsääntöisesti normaalina työaikana ja niin pian kuin mahdollista. Jos palvelun muutos aiheuttaa keskeytyksen, MyIDToken pyrkii minimoimaan käyttäjälle kohdistuvat haitat ja ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. MyIDToken ei vastaa edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta. Mikäli MyIDToken suorittaa muutos- tai muita huoltotöitä, ei MyIDToken ole vastuussa, jos näiden töiden vuoksi palvelun käyttö estyy tilapäisesti.

MyIDToken voi poistaa palvelun asiakkaalta välittömin vaikutuksin, jos asiakas on olennaisesti ja huomautuksista piittaamatta laiminlyönyt käyttöehtoja.

MyIDTokenilla on oikeus luovuttaa tai siirtää näihin käyttöehtoihin ja/tai tietosuojaselosteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet kokonaan tai osittain kenelle tahansa henkilölle, yhtiölle tai yhteisölle milloin tahansa ilman asiakkaalta tarvittavaa lupaa.

Toiminnot voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Kunkin yksittäisen toiminnon yhteydessä ilmoitetaan, mikäli kyse on maksullisesta toiminnosta. Maksullisten toimintojen käyttäminen edellyttää sen yhteydessä ilmoitetun hinnan ja muiden maksujen suorittamista. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä kunkin palvelun verkkosivustolta. MyIDToken voi muuttaa yksittäisen toiminnon hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman toiminnon maksulliseksi tai päinvastoin.

Kuluttaja-asiakkaalla ei ole kuluttajasuojalainsäädännön mukaista peruuttamisoikeutta palvelun osalta. Koska MyIDTokenin sähköiset verkkopalvelut ovat luonteeltaan sellaisia, että palvelu on kokonaan suoritettu tai palvelun suorittaminen sähköisesti on asiakkaan suostumuksella aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä, ei asiakkaalla ole peruuttamisoikeutta tai palauttamisoikeutta.

Tietosuoja

MyIDToken säilyttää asiakasta koskevat tiedot luottamuksellisina ja käsittelee tietoja tietosuojaselosteessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti: https://www.myidtoken.com/privacy.

MyIDToken rekisteröi tiedot, jotka asiakas ilmoittaa itsestään rekisteröitymisen ja tunnistautumisen yhteydessä. Lisäksi MyIDToken rekisteröi asiakkaan kirjautumisen palveluun sekä asiakkaan palvelussa tekemät toimenpiteet.

Asiakkaan tunnistautuessa pankkitunnuksin tai vastaavalla menetelmällä MyIDToken tallentaa pankin tai muun tunnistuspalvelun palauttamat tiedot kuten nimen ja sosiaaliturvatunnuksen.

Asiakas voi olla yhteydessä MyIDTokeniin sähköpostin tai muun yhteydenottopalvelun kautta. MyIDToken säilyttää näistä kanavista tehtyihin yhteydenottoihin liittyen palvelun asiakkaan yhteystiedot ja lähetetyt viestit järjestelmissään.

Vastuunrajoitus

MyIDToken ei tee palvelua koskevia lupauksia muuten kuin näissä käyttöehdoissa on nimenomaisesti mainittu. MyIDToken ei esimerkiksi sitoudu millään tavalla vastaamaan palvelun sisällöstä, toiminnallisuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta, saatavuudesta tai soveltuvuudesta asiakkaan tarpeisiin. MyIDToken tarjoaa palvelut ”sellaisena kuin ne ovat”.

Muuta huomioitavaa

MyIDTokenilla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Asiakkaalle tiedotetaan muuttuneista ehdoista esimerkiksi palvelun kautta.

Palvelu hyödyntää kolmannen osapuolen tuottamia palveluita Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. MyIDToken ei ole vastuussa näistä kolmannen osapuolen palveluista, eikä ole antanut hyväksyntäänsä niiden tietosuojakäytännöille.

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa MyIDTokenin palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun tai sen osaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, sotaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. MyIDToken ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun sivuilla ilman aiheetonta viivästystä sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

Palveluun sovelletaan Suomen lakia. Palveluun liittyvät mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan MyIDTokenin ja asiakkaan välisillä neuvotteluilla. Mikäli asiassa ei päästä sovintoon, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa.

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).